Thông tư

//

THÔNG TƯ SỐ 64/2014/TT-BTC NGÀY 19/05/2014

Thông tư số 64/2014/TT-BTC ngày 19/05/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày...