Nghị định

//

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 20/2011/NĐ-CP NGÀY 23/3/201

Nghị định của Chính phủ số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm...