Công văn

//

CÔNG VĂN SỐ 1966/TCT-HTQT CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 28/05/2014

Công văn số 1966/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế ngày 28/05/2014 v/v thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Niu Di-lân.