Tin tức

//

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 11-2016

Trong tháng 11/2016, số doanh nghiệp thành lập mới 3.093 với số vốn đăng ký là 26.256 tỷ đồng (tăng 11,46 % về số doanh nghiệp và tăng 57,53 % về số vốn đăng ký so với tháng 11 năm 2015). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập...

//

Nhiều điểm mới về lệ phí môn bài năm 2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài năm 2017, với nhiều điểm thay đổi so với các quy định trước đây. Theo đó, Nghị định 139 sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017. Nghị định số 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài...

//

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ QUẢN LÝ THUẾ (Áp dụng từ ngày 01/7/2016)

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ QUẢN LÝ THUẾ (Áp dụng từ ngày 01/7/2016) I/ VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) 1- Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế GTGT:...

//

Nhiều điểm mới về lệ phí môn bài năm 2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài năm 2017, với nhiều điểm thay đổi so với các quy định trước đây. Theo đó, Nghị định 139 sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017. Nghị định số 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài...

//

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 10-2016

Trong tháng 10/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.156 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 20.979 tỷ đồng (giảm 0,32 % về số doanh nghiệp và tăng 10,61 % về số vốn đăng ký so với tháng 10 năm 2015). So với cả nước số...

//

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ QUẢN LÝ THUẾ (Áp dụng từ ngày 01/7/2016)

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ QUẢN LÝ THUẾ (Áp dụng từ ngày 01/7/2016) I/ VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) 1- Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế GTGT:...

//

Nhiều điểm mới về lệ phí môn bài năm 2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài năm 2017, với nhiều điểm thay đổi so với các quy định trước đây. Theo đó, Nghị định 139 sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017. Nghị định số 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài...

//

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ QUẢN LÝ THUẾ (Áp dụng từ ngày 01/7/2016)

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ QUẢN LÝ THUẾ (Áp dụng từ ngày 01/7/2016) I/ VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) 1- Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế GTGT:...

//

CÔNG VĂN SỐ 1966/TCT-HTQT CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 28/05/2014

Công văn số 1966/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế ngày 28/05/2014 v/v thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Niu Di-lân.

//

THÔNG TƯ SỐ 64/2014/TT-BTC NGÀY 19/05/2014

Thông tư số 64/2014/TT-BTC ngày 19/05/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày...

//

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 20/2011/NĐ-CP NGÀY 23/3/201

Nghị định của Chính phủ số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm...