Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2016

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2016
Mức xử phạt nộp chậm tiền thuế mới nhất hiện nay đang được quy định Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13:
“Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”
Ví dụ:
Công ty TNHH Bảo An, thực hiện kê khai Thuế GTGT quý 2 năm 2016 ra số tiền phải nộp là 10 triệu đồng, nhưng chưa mang tiền đi nộp.
Đến ngày 15/8/2016, công ty Bảo An mới nộp số tiền thuế GTGT của quý 2/2016 Thì số tiền nộp chậm được xác định như sau:
Xác định số ngày chậm nộp:
Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.
– Thời hạn nộp tiền thuế GTGT quý 2/2016 là ngày 30/7 => Ngày chậm nộp được tính từ 31/7/2016 đến hết ngày mang số tiền phải nộp quá hạn đi nộp – Ngày 15/8/2016
=> Tổng số ngày chậm nộp là: 16 ngày
Xác định số tiền chậm nộp bằng công thức:
Số tiền phạt chậm nộp = số tiền chậm nộp X 0,03% X số ngày chậm nộp.
= 10.000.000 x 0,03% x 16 = 48.000

Và được hướng dẫn cụ thể tại công văn Số: 10315/BTC-TCT của Bộ tài chính V/v thực hiện Luật số 106/2016/QH13, ngày 25 tháng 7 năm 2016:
Đối với các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản này từ ngày 01 thảng 7 năm 2016. ”
Căn cứ hướng dẫn trên, đối với khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì từ ngày 01/7/2016 chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 01/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.
Theo hướng dẫn tại công văn này thì DÙ BẠN TỰ PHÁT HIỆN RA HAY CQT phát hiện THÌ VẪN PHẢI CHIA THEO THỜI ĐIỂM:
– Số ngày chậm nộp Trước ngày 1/7/2016: nhân với 0.05%
– Số ngày chậm nộp từ 1/7/2016: Nhân với 0.03%

=====================================================================

Trước khi Luật 106/2016/QH13 có hiệu lực thì cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế được quy định tại khoản 4 điều 5 của Luật số: 71/2014/QH13 – sửa đổi luật thuế (HL:1/1/2015) và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật 71 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.
Cụ thể tại khoản 7, điều 5 của NĐ 12/2015/NĐ quy định như sau:
“Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Số thuế thiếu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc do người nộp thuế tự phát hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 tiền chậm nộp được áp dụng theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

Vậy là:
Từ ngày 1/1/2015 mức phạt chậm nộp tiền thuế là 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp
Đã bỏ mức 0,07% nếu chậm nộp trên 90 ngày.

Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 thì cách xác định tiền phạt chậm nộp tiền thuế được hướng dẫn cụ thể hơn:
a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/01/2015 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015 vẫn chưa nộp thì tính như sau:
+ Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13,
+ Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13.
Ví dụ 44 Trong thông tư 26 như sau:
Người nộp thuế B nợ 100 triệu đồng tiền thuế GTGT thuộc tờ khai thuế GTGT tháng 8/2014, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 22/9/2014 (do ngày 20/9/2014 và ngày 21/9/2014 là ngày nghỉ).
Ngày 20/01/2015 người nộp thuế nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 23/9/2014 đến ngày 20/01/2015, số tiền chậm nộp phải nộp là 6,2 triệu đồng.
Cụ thể như sau: – Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được tính như sau:
+ Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 21/12/2014, số ngày chậm nộp là 90 ngày:
100 triệu x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.
+ Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 10 ngày:
100 triệu x 0,07% x 10 ngày = 0,7 triệu đồng.
– Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 20/01/2015, số ngày chậm nộp là 20 ngày:
100 triệu x 0,05% x 20 ngày = 1 triệu đồng.”

( Mục này là dành cho tiền NỢ thuế – Tức là trước ngày 1/1/2015 cty bạn kê khai ra số thuế phải nộp mà chưa đi nộp)

“e) Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến ngày người nộp thuế nộp tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước.”
(Mục này là dành cho trường hợp khai sai – khai thiếu, bây giờ phát hiện kê khai bổ sung và phát sinh số tiền nộp thêm của các kỳ trước)

Ví dụ như: Ngày 25 tháng 1 năm 2015, Kế Toán Thiên Ưng kê khai bổ sung Thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 3 năm 2014 và phát sinh tăng thêm số tiền thuế phải nộp của quý 3/2014 là 10 triệu.
Đây là số tiền thuế phải nộp của quý 3/2014 => kế toán thiên ưng đã khai thiếu tiền thuế. Do đó số tiền thuế chậm nộp được tính như sau:
– Hạn nộp tiền thuế GTGT quý 3/2014 là ngày 30/10 => Kế Toán Thiên Ưng bắt đầu chậm nộp từ ngày 31/10/2014. (Chú ý ngày chậm nộp được tính cả ngày nghỉ, lễ tết).
– Đến ngày 25/1/2015 đi nộp => số ngày chậm nộp là: 87 ngày.
(T10: 1 ngày, T11: 30 ngày, T12: 31 ngày, T1/2015: 25 ngày)
=> số tiền phạt chậm nộp tiền thuế GTGT quý 1/2015 là: 10.0000.000 X 0,05% X 87 = 435.000
=> Vậy là ngày 25/1/2015 ngoài 10 triệu tiền thuế nộp chậm thì phải nộp thêm 435.000 tiền phạt chậm nộp.
Mức phạt 0,05%/ngày này áp dụng cho tất cả các loại thuế khi chậm nộp tiền, không quy định số ngày chậm nộp như trước đây.

Trước ngày 1/1/2015 thì mức phạt chậm nộp tiền thuế được tính như sau:
0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thứ chín mươi (90).
0,07% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày chậm nộp thứ chín mươi mốt (91) trở đi.
– Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/07/2013 nhưng sau ngày 01/07/2013 vẫn chưa nộp thì tiền chậm nộp được tính như sau: trước ngày 01/07/2013 thì thực hiện theo Luật Quản lý thuế; từ ngày 01/07/2013 trở đi thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế.

– Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế đến ngày người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Người nộp thuế tự xác định số tiền phạt chậm nộp. Việc xác định số tiền phạt chậm nộp được căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp tiền thuế và mức xử phạt theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục này.

Số tiền phạt nộp chậm = số tiền thuế nộp chậm X 0,05% ( hoặc 0,07% ) X số ngày nộp chậm
Ví dụ: Ngày 20 Tháng 7 năm 2013 công ty bạn có số thuế phải nộp là 20.000.000
Nhưng đến ngày 21/11/2013 mới nộp số tiền thuế này thì số tiền thuế phải nộp và số tiền phạt được tính như sau:
Tháng Số ngày trong tháng số ngày nộp chậm
7 31 31-20
8 31 31
9 30 30
10 31 31
11 30 21
– Tổng số ngày nộp chậm là : 124 ngày
– Tính số tiền phạt nộp chậm:
(0,05% X 20.000.000 X 90) + ( 0,07% X 20.000.000 X (124 – 90)) = 1.240.000
Vậy số tiền phạt nộp chậm từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 21 tháng 11 là 1.240.000
Ngoài số tiền nộp phạt trên Doanh nghiệp còn phải nộp số tiền thuế 20.000.000

– Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế trực tiếp xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.
– Trường hợp sau ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp.
– Cơ quan thuế hàng tháng thông báo số tiền thuế nợ, số tiền phạt còn phải nộp tính đến tháng được thông báo đối với trường hợp đến kỳ nộp thuế của tháng tiếp sau mà người nộp thuế vẫn chưa nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ của các tháng trước đó”.

Chú ý: Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2013 nhưng sau ngày 01/7/2013 vẫn chưa nộp thì tính như sau:
Trước ngày 01/7/2013 tính phạt chậm nộp theo quy định tại Luật Quản lý thuế, từ ngày 01/7/2013 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Ví dụ: Người nộp thuế B nợ 100 triệu đồng tiền thuế TNDN thuộc tờ khai quyết toán thuế năm 2012, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 01/4/2013 (do ngày 31/3/2013 là ngày nghỉ). Ngày 04/10/21013 người nộp thuế nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 02/4/2013 đến ngày 04/10/2013.
• Trước ngày 01/7/2013 tiền phạt chậm nộp được tính như sau: từ ngày 02/4/2013 đến ngày 30/6/2013, số ngày chậm nộp là 90 ngày: 100 triệu x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.
• Từ ngày 01/7/2013 trở đi tiền chậm nộp được tính như sau: số ngày chậm nộp là 96 ngày, cụ thể:
– Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 28/9/2013, số ngày chậm nộp là 90 ngày:
100 triệu x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng;

– Từ ngày 29/9/2013 đến ngày 04/10/2013, số ngày chậm nộp là 06 ngày:
100 triệu đồng x 0,07% x 06 ngày = 0,42 triệu đồng.

Xem thêm: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế