Mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN – Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế đối với phần thu nhập do tổ chức, cá nhân trả trong các trường hợp:

– Cá nhân có thu nhập tại một nơi duy nhất trong năm.
– Có thu nhập tại một đơn vị đồng thời có thu nhập vãng lai ở đơn vị khác nhưng thu nhập bình quân hàng tháng không quá 10 triệu và phải có chứng từ khấu từ thuế:

Dưới đây Công ty kế toán Anh Minhxin chia sẻ mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN theo theo thông tư mới nhất – TT92/2015:

Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ……….

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

[ ] Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ………………………………………………………………………………………………….. ;
[ ] Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…………………  …………………………………………………………………………………………………………………… và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.
Đề nghị Công ty/đơn vị ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..(Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

……, ngày ……. tháng ……. năm …….

                                                                                                          NGƯỜI UỶ QUYỀN

                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)