Thay đổi Thành viên - cổ đông

//

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN CÔNG TY HỢP DANH (HD)

1- Thông báo thay đổi thành viên hợp danh đối với trường hợp tiếp nhận thành viên hợp danh mới, chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo các khoản 1, 2, 3 Điều 138 của Luật Doanh nghiệp (do tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên...

//

THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP _ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (DNTN)

A. TRƯỜNG HỢP CHỦ DNTN BÁN DOANH NGHIỆP: 1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người bán, người mua) 2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người mua: Chứng minh nhân dân hoặc...

//

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (TNHH 2TV)

A. Trường hợp thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới: 1-Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký). 2-Quyết định bằng văn bản về việc tiếp nhận thành viên mới của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành...

//

THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (TNHH 1TV)

1- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký). 2- Bản sao hợp lệ một trong...

//

THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN (CP)

A.Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần (theo khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp) hoặc tăng cho phần vốn góp 1- Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập ( do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Quyết định bằng văn bản về...