Thay Đổi Gpkd

//

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT _ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (DNTN)

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (DNTN) – 05 NGÀY. Mọi nhu cầu và thắc mắc vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn và Đại Lý Thuế Anh Minh ĐC: 220/2A đường Gò dưa, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM Tel:...

//

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (TNHH 2TV)

1- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể...

//

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (TNHH 1TV)

1- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (do chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty ký). 2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu...

//

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN (CP)

1- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký) (Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể...

//

CÔNG TY HỢP DANH (TĂNG – GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ)

1- Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật hoặc thành viên hợp được ủy quyền ký). 2- Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều...

//

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (TĂNG – GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ)

TĂNG – GIẢM VỐN ĐẦU TƯ _ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (DNTN) – 05 NGÀY Mọi nhu cầu và thắc mắc vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn và Đại Lý Thuế Anh Minh ĐC: 220/2A đường Gò dưa, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM Tel: 08.3729.6702 – DĐ:...

//

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (TĂNG – GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ)

1- Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (do Chủ...

//

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (TĂNG – GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ)

1- Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong...

//

TĂNG – GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ _ CÔNG TY CỔ PHẦN (CP)

1-  Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Đại hội đồng cổ đông (do...

//

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN CÔNG TY HỢP DANH (HD)

1- Thông báo thay đổi thành viên hợp danh đối với trường hợp tiếp nhận thành viên hợp danh mới, chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo các khoản 1, 2, 3 Điều 138 của Luật Doanh nghiệp (do tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên...

//

THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP _ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (DNTN)

A. TRƯỜNG HỢP CHỦ DNTN BÁN DOANH NGHIỆP: 1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người bán, người mua) 2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người mua: Chứng minh nhân dân hoặc...

//

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (TNHH 2TV)

A. Trường hợp thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới: 1-Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký). 2-Quyết định bằng văn bản về việc tiếp nhận thành viên mới của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành...

//

THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (TNHH 1TV)

1- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký). 2- Bản sao hợp lệ một trong...

//

THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN (CP)

A.Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần (theo khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp) hoặc tăng cho phần vốn góp 1- Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập ( do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Quyết định bằng văn bản về...

//

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH (HD)

1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký). 2-  Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của các thành viên hợp danh (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định...

//

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (DNTN)

1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do chủ doanh nghiệp ký). 2- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn...