Thuế thu nhập doanh nghiệp

//

Mẫu bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn

Mẫu bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn - Mẫu 01/TNDN(ban hành kèm theo thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014) Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA...

//

Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính – Mẫu số: 01A/TNDN mới nhất

Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính - Mẫu số: 01A/TNDN mới nhất Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 6/11/2013 của  Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực ngày 20/12/2013. Mẫu số: 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 6/11/2013 của  Bộ Tài...

//

Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính – Mẫu số: 01B/TNDN mới nhất

Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính - Mẫu số: 01B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 6/11/2013 của  Bộ Tài chính có hiệu lực vào ngày 20/12/2013) Mẫu số: 01B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 6/11/2013 của  Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ...

//

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. 2. Trong...

//

11 Khoản thu nhập Miễn thuế TNDN

Có 11 khoản thu nhập được Miễn thuế TNDN được quy định tại Điều 8 của TT 78/2014/TT-BTC. Nhưng có 2 khoản thu nhập miến thuế đã đươc sử đổ, bổ sung tại điều số 3 và điều 4 của TT 151/2014/TT-BTC.  Dưới đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ tổng hợp các khoản thu nhập...

//

Cách xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền....

//

Cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai tạm tính theo quý, Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNDN cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu sau quý. Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính...

//

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Theo điều 19 của TT 78/2014/TT-BTC và khoản 3 điều 6 của TT 119/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì hiện nay chúng ta đang có các ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: Thuế suất ưu đãi 1. Thuế suất ưu đãi...

//

Quy định về Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi

Tại Khoản 2.19 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi) quy định khoản chi không được trừ khi xác...

//

Chi phí của hàng hóa bị tổn thất

Hàng hóa bị tổn thất xảy ra trong 1 vài trường hợp sau: - Bất khả kháng: do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác. - Do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên. - Do quản lý...

//

Cách chuyển lỗ giữa các quý, các năm sang năm sau

Cách xác định lỗ và chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC. Theo đó thì: Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang....

//

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2016

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điều 11 của Thông tư 78/2014/TT-BTC theo đó: Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%. (Theo khoản 1 điều 11 của Thông tư 78) Vậy...

//

Chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân

Muốn làm tài sản của công ty thì chiếc xe đó phải mang tên công ty. Để chuyển được thì công ty bạn cần làm thủ tục sang tên đổi chủ, đóng lệ phí trước bạ ( 2%). - Mua lại oto: làm hợp đồng kinh tế => đi làm thủ tục sang tên đổi chủ. Cá nhân có...

//

Chi phí công tác phí hợp lý

Quy định về Khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong năm 2015 được sửa đổi - bổ sung tại điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC (Có hiệu lực từ 6/8/2018 nhưng được áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế 2015) Theo đó: Chi phụ cấp cho người...

//

Cách Xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn – chứng từ

Để được tính vào chi phí được trừ thì theo điều 4 của thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 6 của TT 78/2014/TT-BTC những khoản chi của Doanh nghiệp phải có đủ Hóa Đơn - Chứng Từ theo quy định của pháp luật thì những Chi phí của doanh nghiệp...

//

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Qúy mới nhất

Theo Điều 17 của thông tư 151/2014/TT-BTC: Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì bắt đầu từ quý 4 năm 2014 doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý nữa mà chỉ phải tính rồi tạm nộp số thuế thu nhập...