Thuế Thu nhập cá nhân

//

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân – mẫu 02/KK-GTGT

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - mẫu 02/KK-GTGT                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: 02/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)   TỜ...

//

Cách tính thuế TNCN từ thu nhập đầu tư vốn

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo thông tư 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/08/2013: 1. Các khoản thu nhập từ đầu tư vốn Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức: a)...

//

Cách tính thuế TNCN từ thu nhập chuyển nhượng bất động sản

1. Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm: -  Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; - ...

//

Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ bản quyền

1. Các khoản thu nhập từ bản quyền Thu nhập từ bản quyền là thu nhập nhận được khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; thu nhập từ...

//

Cách tính thuế TNCN từ thu nhập thừa kế, quà tặng

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng theo thông tư 111/2013/TT-BTC 1. Các khoản thu nhập từ nhận thừa kế Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định...

//

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Tại Điều 3. của thông tư 111/2013/TT-BCT hướng dẫn thi hành nghị định 65/2013/NĐ-CP Quy định Các khoản thu nhập được miễn thuế Thu nhập cá nhân như sau: -  Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với...

//

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN

Bắt đầu từ ngày 30/07/2015 mọi mẫu biểu đăng ký, khi thực hiện đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN, người lao động sẽ sử dụng mẫu Mẫu số: 02/ĐK-NPT-TNCN. Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.  Mẫu số: 02/ĐK-NPT-TNCN thay thế...

//

Cách tính thuế thu nhập cá nhân lương NET

Lương net là lương không bao gồm thuế thu nhập cá nhân, điều này phải được thể hiện rõ trên hợp đồng lao động. Nếu có phát sinh số thuế thu nhâp cá nhân phải nộp thì doanh nghiệp sẽ phải chịu khoản thuế TNCN này, nên sau khi nộp...

//

Người phụ thuộc bao gồm những ai ? đối tượng nào?

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm: 1. Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, Phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng từ tháng nào thì được tính từ...

//

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động sẽ phải tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế Thu nhập cá nhân bao gồm: 1. Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương,...

//

Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất hiện nay

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu...

//

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh: Theo TT 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 có hiệu lực từ ngày 01/10/2013 thì hồ sơ đối với từng trường hợp được quy định cụ thể tại điều 9 - TT 111  như sau:   Đối tượng Hồ sơ chứng...

//

Mẫu cam kết thuế thu nhập cá nhân mới nhất cho người lao động

Trường hợp cá nhân ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 108 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 151,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người...

//

Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý

Việc xác định khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý Từ 1/7/2013 việc xác định khai thuế theo tháng hoặc quý đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện như sau: 1. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã hoạt động từ trước...

//

Phụ cấp tiền điện thoại có tính thuế TNCN không ?

Tiền phụ cấp tiền điện thoại có phải đóng thuế TNCN không ? Luôn là một trong những câu hỏi rất được kế toán Thuế quan tâm khi xác định các khoản thu nhập chịu thuế và không chịu thuế từ thu nhập tiền lương của nhân viên trong công ty. Không...

//

Cách làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và tháng năm 2016

Để có làm được tờ khai thuế thu nhập cá nhân trên Mẫu 02KK-TNCN dành cho tổ chức cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tiền công các bạn cần khởi động phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.3.7 mới nhất hiện nay ra. Trên phần mềm HTKK...