Dịch vụ khai thuế tại Bình Thạnh

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ TẠI BÌNH THẠNH

Kê khai thuế là việc người nộp thuế tự xác định số thuế phải nộp phát sinh trong kỳ kê khai thuế theo quy định của từng luật thuế.
Theo quy định của luật thuế hiện hành về kê khai thuế :
a) Người nộp thuế phải tính số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định.
b) Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ kê khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ kê khai thuế.
c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế.
d) Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý.
Hồ sơ kê khai thuế:
Hồ sơ kê khai thuế bao gồm tờ kê khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để người nộp thuế kê khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế.
Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế:
a) Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
b) Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
c) Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế cả năm chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.
d) Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
g) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.
Công ty Kế toán Anh Minh chuyên về cung cấp dịch vụ kế toán, báo cáo thuế, đại lý thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính, dịch vụ kế toán thuế, thành lập công ty, giải thể công ty, làm sổ sách kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ hoàn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế thu nhập cá nhân, dịch vụ tiền lương, đăng ký kinh doanh,thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp.
Để giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục kê khai thuế, đảm bảo hồ sơ kê khai thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật thuế, chi phí thủ tục thuế giảm đến mức tối thiểu, Công ty Dịch vụ Kế toán Anh Minh trân trọng giới thiệu với quý doanh nghiệp dịch vụ kê khai thuế .
Với việc lựa chọn và sử dụng dịch vụ kê khai thuế của Công ty Dịch vụ Kế toán Anh Minh, Anh Minh hy vọng sẽ tư vấn cho quý doanh nghiệp nhiều giải pháp tối ưu, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.

KÊ KHAI THUẾ THEO TỪNG LOẠI THUẾ

– Kê khai thuế môn bài
– Kê khai thuế giá trị gia tăng (VAT)
– Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
– Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
– Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt
– Kê khai thuế tài nguyên
– Kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

KÊ KHAI THUẾ THEO THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI THUẾ

1.Kê khai thuế hàng tháng
– Kê khai thuế giá trị gia tăng.
– Kê khai thuế thu nhập cá nhân.
– Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt.
– Kê khai thuế tài nguyên …
2.Kê khai thuế hàng quý
– Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.
– Kê khai thuế thu nhập cá nhân …
3.Khai quyết toán thuế năm
– Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
– Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
– Kê khai thuế tài nguyên …

KÊ KHAI THUẾ THEO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI NỘP THUẾ

1.Kê khai thuế đối với khách hàng cá nhân
– Kê khai thuế để đăng ký thuế TNCN
– Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng
– Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng quý
– Kê khai thuế để quyết toán thuế thu nhập cá nhân
– Kê khai thuế để hoàn thuế thu nhập cá nhân
2.Kê khai thuế đối với khách hàng doanh nghiệp
– Kê khai thuế môn bài
– Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý
– Kê khai thuế TNDN để quyết toán thuế năm
– Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt.
– Kê khai thuế tài nguyên …

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ CỦA ANH MINH

Dịch vụ kê khai thuế là dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của Công ty Dịch vụ Kế toán Anh Minh.
Công ty Kế toán Anh Minh sẽ thực hiện kê khai thuế tháng, kê khai thuế quý, kê khai thuế năm và quyết toán thuế.
Khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế của Anh Minh, doanh nghiệp không còn bận tâm về thủ tục thuế, toàn bộ công việc kê khai thuế sẽ do Dịch vụ kê khai thuế chuyên nghiệp của Anh Minh thực hiện.
Anh Minh chuyên về cung cấp dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, đại lý thuế, kê khai thuế, kê kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Bạn có thể tham khảo các dịch vụ của Anh Minh.

CHI TIẾT DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ CỦA ANH MINH

Công việc kê khai thuế
– Kê khai thuế ban đầu (cho công ty mới thành lập);
– Thực hiện thủ tục mua hóa đơn, in hóa đơn;
– Kê khai thuế môn bài;
– Kê khai thuế giá trị gia tăng (VAT);
– Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);
– Khai quyết toán thuế TNDN;
– Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
– Khai quyết toán thuế TNCN;
– Khai các loại thuế khác;
Công việc kế toán thuế
– Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán thuế;
– Kiểm tra chứng từ kế toán;
– Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán;
– Định khoản các nghiệp vụ để hạch toán kế toán;
– Ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán;
– Lập sổ sách kế toán hàng quý;
– Lập báo cáo tài chính hàng quý;
– Lập báo cáo tài chính hàng năm;
– In sổ sách kế toán;
Công việc tư vấn
– Tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tư vấn lao động và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ CỦA ANH MINH

– Chất lượng công việc kê khai thuế khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế của Anh Minh luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.
– Khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế, nhân sự của Anh Minh sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.
– Anh Minh sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo kê khai thuế chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào khi quý khách yêu cầu.
– Chi phí dịch vụ kê khai thuế khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế của Anh Minh luôn thấp hơn nhiều lần so với thuê nhân viên kế toán thuế có đủ trình độ thực hiện.
– Sử dụng dịch vụ kê khai thuế tại Bình Thạnh thì nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc kế toán thuế của quý doanh nghiệp luôn ổn định, quý khách hàng không còn bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán, họat động dịch vụ kê khai thuế của doanh nghiệp đã có một công ty dịch vụ kê khai thuế chuyên nghiệp đảm nhận.
– Khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế tại Bình Thạnh, nhân viên thực hiện dịch vụ kê khai thuế của Anh Minh luôn cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định về pháp luật, chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.
– Họat động dịch vụ kê khai thuế của Anh Minh thực hiện theo một quy trình khoa học, luôn được giám sát, luôn có người kiểm soát và kiểm tra lại công việc trong mọi trường hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ kê khai thuế tốt nhất, đúng quy định nhất.
– Phí dịch vụ kê khai thuế của Anh Minh được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Anh Minh sẽ xuất hóa đơn dịch vụ kê khai thuế hàng tháng cho quý khách hàng.
– Khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế tại Bình Thạnh, Dịch vụ kê khai thuế Anh Minh luôn song hành cùng quý doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh, luôn tìm nhiều phương cách hỗ trợ, chăm sóc quý khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất để hỗ trợ khách hàng phát triển.

Dịch vụ kê khai của thuế Anh Minh sẽ mang lại cho quý doanh nghiệp và cá nhân người nộp thuế nhiều tiện ích trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ thuế với nhà nước.
Với việc lựa chọn dịch vụ kê khai thuếcủa Anh Minh, Anh Minh sẽ thực hiện toàn bộ các hoạt động kê khai thuế. Quý khách hàng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời chất lượng kê khai thuế luôn được bảo đảm, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, biểu mẫu kê khai thuế do Dịch vụ kê khai thuế của Anh Minh đã thực hiện.
Đồng thời trong quá trình thực hiện dịch vụ kê khai thuế tại Bình Thạnh, Dịch vụ kê khai thuế của Anh Minh sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong họat động kinh doanh.
Quý khách đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kê khai thuế tại Bình Thạnh, xin liên hệ trực tiếp với Dịch vụ kê khai thuế của Anh Minh để biết thêm chi tiết về dịch vụ kê khai thuế

Để nhận được thông tin rõ hơn về Dịch vụ kê khai thuế tại Bình Thạnh của Anh Minh
Mời quý khách liên hệ Anh Minh theo thông tin sau :
Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn và Đại Lý Thuế Anh Minh
ĐC: 220/2A đường Gò dưa, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 08.3729.6702 – DĐ: 0909.989.676 – 0913.479.676