Cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai tạm tính theo quý, Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế TNDN cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu sau quý.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Đó là quy định cho đến giữa năm 2014, còn Theo điều 17 của TT 151/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2014 thì: bắt đầu từ quý 4 năm 2014 Doanh nghiệp không phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ phải tính ra số thuế TNDN tạm nộp quý. Các bạn có thể tham khảo tại đây: cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý.Vậy là hiện nay, Doanh nghiệp không là làm và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa. Kế Toán cứ tạm tính ra số tiền và mang đi nộp. Còn bạn muốn tìm hiểu về việc kê khai thì mời bạn xem tiếp:

Sau đây Kế Toán Anh Minh sẽ hương hướng dẫn các bạn cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý theo mẫu 01A/TNDN trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

Cụ thể các làm từng chỉ tiêu như sau:

– Chỉ tiêu [21]Doanh thu phát sinh trong kỳ: là tổng doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế (chưa có thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; hoặc có thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), bao gồm: doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

– Chỉ tiêu [22] – Chi phí phát sinh trong kỳ: là toàn bộ các khoản chi phí hợp lý phát sinh liên quan đến doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế và có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Chỉ tiêu này bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác.

– Chỉ tiêu [23] [24] [25]: Các bạn có thể bỏ qua.

– Chỉ tiêu [27] – Thu nhập miễn thuế: là thu nhập được miễn trong kỳ tính thuế được xác định căn cứ vào điều kiện thực tế cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi thuế theo Luật thuế TNDN. Nếu doanh nghiệp của các bạn thuộc diện được ưu đãi thuế (Nghị định 218/2013/NĐ-CP) thì các bạn đưa thu nhập được miễn thuế đó vào đây, còn không các bạn bỏ qua.

– Chỉ tiêu [28] – Số lỗ chuyển kỳ này: bao gồm số lỗ những năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang theo quy định của Luật thuế TNDN. Các bạn chú ý: với chỉ tiêu 28 này các bạn chỉ có thể điền dữ liệu nếu có số tiền phát sinh ở chi tiêu 29 – Thu nhập tính thuế. Và số lỗ được chuyển không được lớn hơn số tiền ở chỉ tiêu 29.

 – Chỉ tiêu [30] Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%: là thu nhập tính thuế của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 20%. Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.

– Chỉ tiêu [31] Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%: là thu nhập tính thuế của cơ sở kinh doanh phát sinh trong kỳ áp dụng thuế suất thuế TNDN 22% theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN.

Chú ý: Với chỉ tiêu 30 và 31 các bạn chỉ phải điền khi có số tiền phát sinh ở chỉ tiêu 29 ( tức là có thu nhập tính thuế). Nhiệm vụ của các bạn là phải đưa số tiền ở chỉ tiêu 29 đó vào chỉ tiêu 30 hoặc 31 theo mức thuế suất mà DN các bạn áp dụng.

– Chỉ tiêu [30]: Thuế Thu nhập doanh phải nộp trong kỳ. Số tiền phát sinh ở chỉ tiêu này chính là số tiền DN phải nộp. Hạn nộp tiền cũng chính là hạn nộp tờ khai.

Các chỉ têu còn lại ít gặp phải, Nếu các bạn thuộc diện được giảm thuế thì các bạn có thể đặt chuột và ô chỉ tiêu cần biết rồi ấn phím F1 để biết nội dung của các chỉ tiêu đó.

Kế Toán Anh Minh xin chúc các bạn kê khai thuế TNDN thành công!