Báo cáo thuế tại Gò vấp

BÁO CÁO THUẾ TẠI GÒ VẤP

 ==================

Báo cáo thuế tại Gò vấp là việc thực hiện các thủ tục thuế, lập các báo cáo thuế theo biểu mẫu báo cáo thuế do cơ quan thuế quy định. Tùy thuộc vào loại thuế, sắc thuế mà áp dụng các biểu mẫu báo cáo thuế khác nhau. Thời hạn nộp các báo cáo thuế cũng tùy thuộc vào tùy từng loại thuế.

Theo quy định của luật thuế hiện hành về báo cáo thuế :

a)Người nộp thuế phải tính và báo cáo số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định.

b)Người nộp thuế phải báo cáo thuế chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ báo cáo thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ báo cáo thuế.

c)Đối với loại thuế báo cáo thuế theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ báo cáo thuế cho cơ quan thuế.

  1. d) Đối với loại thuế báo cáo thuế  theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý.

Hồ sơ báo cáo thuế:

Hồ sơ báo cáo thuế tại Gò vấp bao gồm tờ khai báo cáo thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để người nộp thuế báo cáo thuế, tính thuế với cơ quan thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế:

a)Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế tại Gò vấp tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

b)Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

c)Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế cả năm chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.

d)Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

e)Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

g)Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.

 

BÁO CÁO THUẾ THEO TỪNG LOẠI THUẾ

-Báo cáo thuế môn bài

-Báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT)

-Báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

-Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

-Báo các thuế tiêu thụ đặc biệt

-Báo cáo thuế tài nguyên

-Báo cáo thuế nhà thầu nước ngoài

 

BÁO CÁO THUẾ THEO THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO THUẾ

1.Báo cáo thuế hàng tháng

-Báo cáo thuế giá trị gia tăng.

-Báo cáo thuế thu nhập cá nhân.

-Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt.

-Báo cáo thuế tài nguyên …

2.Báo cáo thuế hàng quý

-Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

-Báo cáo thuế thu nhập cá nhân …

3.Báo cáo quyết toán thuế năm

-Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

-Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

-Báo cáo thuế tài nguyên …

 

BÁO CÁO THUẾ XÁC ĐỊNH THEO ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ

1.Báo cáo thuế đối với khách hàng cá nhân

-Báo cáo thuế để đăng ký thuế TNCN

-Báo cáo thuế thu nhập cá nhân hàng tháng

-Báo cáo thuế thuế thu nhập cá nhân hàng quý

-Báo cáo thuế để  quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Báo cáo thuế để hoàn thuế thu nhập cá nhân

2.Báo cáo thuế đối với khách hàng doanh nghiệp

-Báo cáo thuế môn bài

-Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

-Báo cáo thuế TNDN để quyết toán thuế năm

-Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt.

-Báo cáo thuế tài nguyên …

Báo cáo thuế tại Gò vấp chỉ là một phần nhỏ trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Báo cáo thuế là kết quả của hạch toán kế toán, làm sổ sách kế toán, tổng hợp thông tin kế toán. Từ chứng từ gốc, nhân viên kế toán thuế sẽ hạch toán kế toán, ghi sổ kế toán và kết xuất ra các báo cáo thuế. Báo cáo thuế phải khớp với sổ sách kế toán, sổ sách kế toán lại phải khớp với chứng từ kế toán. Để kiểm tra báo cáo thuế thì phải kiểm tra sổ sách kế toán, kiểm tra chứng từ kế toán.

Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thủ tục thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, thực hiện báo cáo thuế sẽ không đúng quy định.

Để giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục báo cáo thuế, đảm bảo hồ sơ báo cáo thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật thuế, chi phí thủ tục thuế giảm đến mức tối thiểu, hàng ngàn khách hàng đã sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh.

Dịch vụ báo cáo thuế là dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của Công ty Dịch vụ Kế toán Anh Minh. Anh Minh sẽ thực hiện báo cáo thuế tháng, báo cáo thuế quý, báo cáo thuế năm và quyết toán thuế.

Khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh, doanh nghiệp không còn bận tâm về thủ tục thuế, toàn bộ công việc báo cáo thuế sẽ do Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp của Anh Minh thực hiện.

 

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ CỦA ANH MINH

Dịch vụ báo cáo thuế tại Gò vấp là dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của Công ty Kế toán Dịch vụ Kế toán Anh Minh. Công ty Kế toán Anh Minh sẽ thực hiện báo cáo thuế tháng, báo cáo thuế quý, báo cáo thuế năm và quyết toán thuế.

Sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh, doanh nghiệp không còn bận tâm về thủ tục thuế, toàn bộ công việc báo cáo thuế sẽ do Dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp của Anh Minh thực hiện.

Anh Minh chuyên về cung cấp dịch vụ báo cáo thuế,  dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế, đại lý thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

 

BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ KHI NÀO?

1.Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, thực hiện không theo đúng quy định. Dịch vụ báo cáo thuế tại Gò vấp của Anh Minh sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.

2.Bạn không muốn bận tâm về những hoạt động báo cáo thuế, sổ sách kế toán, không muốn bận tâm về sự biến động của nhân viên kế toán của doanh nghiệp mình. Dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh sẽ giúp bạn để bạn tập trung vào công việc chuyên môn chính.

3.Bạn không yên tâm và tin tưởng về họat động của phòng kế toán, bộ phận thực hiện công việc báo cáo thuế, nhân viên kế toán của chính công ty mình. Dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh sẽ giúp bạn kiểm tra và kiểm soát lại thông tin.

4.Nhân sự làm kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của công ty bạn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, báo cáo thuế theo đúng  quy định của pháp luật. Dịch vụ báo cáo thuế tại Gò vấp của Anh Minh sẽ giúp bạn.

5.Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần có nhân viên kế toán thuế tại công ty để thực hiện báo cáo thuế, không cần có kế toán trưởng chuyên nghiệp tại công ty để giảm chi phí.

6.Bạn là văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, bạn sử dụng dịch vụ báo cáo thuế tại Gò vấp của Anh Minh để thực hiện các thủ tục thuế nhanh chóng và chuyên nghiệp.

7.Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bạn không thể tường tận các quy định về thuế, kế toán của Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế của Việt Nam, bạn nên lựa chọn và sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh.

8.Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn kế toán, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan. Dịch vụ báo cáo thuế tại Gò vấp của Anh Minh sẽ giúp bạn.

9.Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, quy định  về thuế thì làm như thế nào bạn có thể kiểm tra, đánh giá được nhân viên làm kế toán, làm báo cáo thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện các thủ tục kế toán, báo cáo thuế đúng quy định? Bạn thuê dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp để giúp bạn điều này.

10.Doanh nghiệp muốn một công ty dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp, được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên kế toán có Chứng chỉ Kiểm toán viên/Chứng chỉ hành nghề kế toán và đăng ký hành nghề kế toán theo quy định, thực hiện toàn bộ công việc báo cáo thuế của doanh nghiệp mình.

Để đảm bảo sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật, thông tin được cập nhật  kịp thời, chi phí hợp lý, doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Anh Minh

 

LÝ DO BẠN CHỌN DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ CỦA ANH MINH

1.Anh Minh được thành lập bởi các cử nhân kinh tế, kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

2.Anh Minh đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành để cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, khai thuế (dịch vụ đại lý thuế).  Để được thực hiện dịch vụ báo cáo thuế, công ty dịch vụ báo cáo thuế phải có ít nhất hai người có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục thuế do Tổng cục thuế cấp.

Bạn có thể tham khảo Dịch vụ đại lý thuế của Anh Minh. Đây là dịch vụ báo cáo thuế, ký trên hồ sơ báo cáo thuế và làm việc với cơ quan thuế thay người nộp thuế.

3.Sử dụng Dịch vụ báo cáo thuế tại Gò vấp của Anh Minh, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ báo cáo thuế, sự bảo mật thông tin, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên dịch vụ báo cáo thuế. Đội ngũ nhân sự của Anh Minh am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn kế toán thuế, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

4.Dịch vụ báo cáo thuế tại Gò vấp của Anh Minh được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. Mọi sản phẩm dịch vụ báo cáo thuế trước khi gửi cho khách hàng đều phải được kiểm tra và kiểm soát bởi Kiểm toán viên/Kế toán viên hành nghề phụ trách. Đảm bảo dịch vụ báo cáo thuế cung cấp cho khách hàng  chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật.

5.Cho đến nay hàng trăm doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đang sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh.  Khách hàng sử dụng Dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài.

 

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG  DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ TẠI ANH MINH

1.Chất lượng công việc báo cáo thuế khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế tại Gò vấp của Anh Minh luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

2.Khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh, nhân sự của Anh Minh sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

3.Anh Minh sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo  thuế chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào khi quý khách yêu cầu.

4.Chi phí dịch vụ báo cáo thuế khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh luôn thấp hơn nhiều lần so với thuê nhân viên kế toán thuế có đủ trình độ thực hiện.

5.Sử dụng dịch vụ báo cáo thuế tại Gò vấp thì nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc kế toán thuế của quý doanh nghiệp luôn ổn định, quý khách hàng không còn bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán, họat động dịch vụ báo cáo thuế của doanh nghiệp đã có một công ty dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp đảm nhận.

6.Khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế tại Gò vấp, nhân viên thực hiện dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh luôn cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định về pháp luật, chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.

7.Họat động dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh thực hiện theo một quy trình khoa học, luôn được giám sát, luôn có người kiểm soát và kiểm tra lại công việc trong mọi trường hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ báo cáo thuế tốt nhất, đúng quy định nhất.

8.Phí dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Anh Minh sẽ xuất hóa đơn dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng cho quý khách hàng.

9.Khi sử dụng dịch vụ báo cáo thuế tại Gò vấp, Dịch vụ báo cáo thuế Anh Minh luôn song hành cùng quý doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh, luôn tìm nhiều phương cách hỗ trợ, chăm sóc quý khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất để hỗ trợ khách hàng phát triển.

 

CHI TIẾT DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ CỦA ANH MINH

Công việc dịch vụ  báo cáo thuế :

Báo cáo thuế ban đầu (cho công ty mới thành lập);

Thực hiện thủ tục mua hóa đơn, in hóa đơn;

Báo cáo thuế môn bài;

Báo cáo thuế VAT;

Báo cáo thuế TNDN;

Báo cáo quyết toán thuế TNDN;

Báo cáo thuế TNCN;

Báo cáo quyết toán thuế TNCN;

Báo cáo các loại thuế khác;

Công việc kế toán thuế

Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán thuế;

Kiểm tra chứng từ kế toán;

Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán;

Định khoản các nghiệp vụ để hạch toán kế toán,

Ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán;

Lập sổ sách kế toán hàng quý;

Lập báo cáo tài chính hàng quý;

Lập báo cáo tài chính hàng năm;

In sổ sách kế toán;

Công việc tư vấn

Tư vấn kế toán, thuế, lao động và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp.

 

Dịch vụ báo cáo thuế tại Gò vấp của thuế Anh Minh sẽ mang lại cho quý doanh nghiệp và cá nhân người nộp thuế nhiều tiện ích trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Với việc lựa chọn dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh, Anh Minh sẽ thực hiện toàn bộ các hoạt động báo cáo thuế. Quý khách hàng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời chất lượng  báo cáo thuế luôn được bảo đảm, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, biểu mẫu báo cáo thuế do Dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh đã thực hiện.

Đồng thời trong quá trình thực hiện dịch vụ báo cáo thuế tại Gò vấp, Anh Minh sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong họat động kinh doanh.

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về Dịch vụ báo cáo Thuế tại Gò vấp của Anh Minh 

Mời quý khách liên hệ Anh Minh theo thông tin sau  :

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn và Đại Lý Thuế Anh Minh

ĐC: 220/2A đường Gò dưa, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Tel: 08.3729.6702 – DĐ: 0909.989.676 – 0913.479.676